URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostProdloužení inženýrských sítí a Komunikační řešení pro 16 RD Hvozd

Plocha řešeného území má nepravidelný tvar. Nově navržená, měkce zaoblená obslužná komunikace má podélnou osu orientovanou ve směru jihovýchod - západ. Terén na území řešené lokality rovnoměrně stoupá směrem k severovýchodu.  Navržená obslužní komunikace prochází osou řešeného území a přirozeně ústí do krajské silnice směrem na Milkov. Na východní straně je zaústěná do kolmé polní cesty, která bude také zpevněna. Koridor pro vybudování komunikace a páteřních sítí je navržen na pozemcích patřících převážně obci. Po obou stranách obslužní komunikace jsou na jednotlivých parcelách navrženy samostatně stojící (izolované) rodinné domy. Vzhledem k dobrým proporcím řešeného území a k poloze navržené obslužní komunikace v jeho ose  jsou všechny stavební parcely kvalitativně  a plošně srovnatelné. Rodinné domy budou stavěné na dané stavební čáře. Mezi domy budou na stavební čáře vystavěny vysoké zídky nebo ploty se svislých nebo vodorovných prvků. Předzahrádky zůstanou neoplocené s jednotnou sadovou úpravou.

Galerie