URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostKomunikace a inženýrské sítě pro 17 RD Želeč

Urbanistická koncepce vychází z urbanistické studie, která byla vypracovaná a schválená investorem v březnu 2007. Vlastní koncepce je dána možností přístupu do lokality a vymezena jeho velikostí a tvarem. Dokumentace řeší prodloužení inženýrských sítí a komunikací k 17 nově navrženým stavebním parcelám. Územím prochází dvoupruhová obousměrná komunikace šířky 5,5m, která tvoří páteř celé zástavby. Komunikace jsou ukončené obratištěm nebo výjezdem na víceúčelovou komunikaci. Výjezd na víceúčelovou komunikaci je dopravně omezen. Víceúčelovou komunikací se rozumí komunikace lemující území ze severní a částečně jižní strany podél stávajících zahrad.  Vjezd a výjezd do lokality je ze stávající obslužné komunikace v jihovýchodní části území. Pro pěší je navržen chodník šířky 1,6m vedoucí kolem jedné strany komunikace. Povrchová úprava komunikace a chodníků je navržena z betonové dlažby. Na pozemcích budou stát pouze samostatné rodinné domy s průčelím a hřebenem střechy rovnoběžným s vozovkou. Výšková hladina celé zástavby je navržena tak, aby odpovídala danému výškovému horizontu původní zástavby obce a tak se stala součástí její siluety.

Galerie