URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostObytný soubor pro 25 RD Držovice

Koncepce je dána možností přístupu do lokality, tj. z krajské silnice vedoucí z Držovic do Smržic, a je vymezena velikostí území dvou parcel. Plocha řešeného území má pravidelný, téměř obdélníkový tvar. Terén je značně svažitý k jihozápadu k Českému potoku. V řešeném území je navržena jednopruhová obousměrná obslužná komunikace šířky 3,5 a 5,5 m, která je napojena na krajskou silnici a dále prochází územím směrem k Českému potoku. Komunikace se kruhovým obloukem vrací zpět a zrcadlově kopíruje původní trasu. U konce již není napojena na krajskou silnici, ale je ukončena obratištěm. Aby se auta nemusela vracet zpět po stejné trase, je mezi komunikacemi uprostřed území navrženo propojení. Tento tvar komunikace je navržen také kvůli zmírnění rychlosti aut projíždějících území, k čemuž přispívá i dopravní značení "obytná zóna" při vjezdu do území, které omezuje rychlost vozidel na 20 km/h. V území tak nemusí být chodník pro chodce, ten je navržen pouze podél krajské silnice. Parcely s rodinnými domy obklopují převážně komunikaci po vnější straně. Další tři parcely s rodinnými domy jsou navrženy v ose řešeného území a čtyři jsou podél krajské silnice. Část vnitřního prostoru byla navržena jako veřejné prostranství a pro krátkodobou rekreaci obyvatel rodinných domů. Zde může být umístěno např. dětské hřiště. Vzhledem k charakteru zástavby a poloze řešeného území lze v lokalitě předpokládat velmi nízký dopravní pohyb. Kromě nákladních vozidel nutných pro zajištění dopravní obsluhy území a osobních vozidel obyvatel se v lokalitě nepředpokládá žádný jiný druh dopravy. Na pozemcích budou stát samostatně stojící domy se dvěma nadzemními podlažími s maximálně jedním podzemním.  Předzahrádky nebudou oploceny, pouze budou osázeny zelení menšího vzrůstu. Mezi rodinnými domy budou vystavěny jednoduché zídky s omítkou, popřípadě zídka s pilíři a jednoduchou výplní.

Galerie